Bestyrelsens beretning 2023

 

Da vi holdt årsmøde sidste år – på Skovsbo – var vi så heldige at få valgt 3 nye suppleanter ind i bestyrelsen, så vi har været 8 personer på skansen dette år. Alle bidrager med det, de kan - og har tid og kræfter til, og det er vi taknemmelige for!

Der har også været nok at se til! Årets største begivenhed var uden tvivl vores biograf-arrangement i marts måned, hvor vi kunne samle omkring 80 personer, der først så filmen: ”Organiseret vildskab” af Phie Ambo, hvorefter der var en levende og spændende paneldebat med hovedemnet: ”Hvordan får vi mere levende – og sammenhængende natur i Kerteminde?” Desværre valgte Kerteminde Kommune IKKE at deltage i hverken panel eller debat, så hovedkonklusionen på debatten var: Hvordan får vi Kerteminde Kommune med på ”holdet”? – og hvem gør hvad?

Efterfølgende har vi deltaget i flere fælles arrangementer med fokus på natur, bæredygtighed og miljø: Vi var med til at samle affald sammen med spejderne i marts måned, vi deltog i biodiversitets møde i Alex Haurands og Vera Peronis dejlige have i juni måned, og vi deltog i en udflugt til Hindsholm sammen med Foreningen Tagtæk i juli måned. I september deltog vi i et Naturens dag arrangement ved Kerteminde Fjord sammen med Kertemindespejderne – og i morgen deltager vi i en samlet dansk aktion: ”Danmark holder vejret” på Nordstranden – i protest mod at der ikke gøres nok for at redde havet omkring Danmark fra iltsvind og fiskedød. Endelig har Nanna været meddommer i årets Landsby Makeover, hvor der foruden sammenhold i landsbyerne også var fokus på naturen.

Igen i år har Kenneth Fahnøe taget os med på månedlige vandringer langs Vejlebækken i vinterperioden. Her har vi set på gydebanker, bræmmer, brinker og de forskellige vanddybder. Disse ture har i år samlet flere deltagere – og de fortsætter snart igen. Så det kan vi glæde os til!

Vi har i år været engageret i mange forskellige sager. Vi har indgivet høringssvar på sagen vedr. ”Trafiksanering af Hyrdevej”, ”Vandledning ved Søvangsparken”, udvidelse af Odense Havns aktiviteter (sammen med DN Odense) og for nyligt: Nyt byggeri på Odensevej.

 Vi har indsendt en klage over 1) ny kyllingefarm ved Vejlebækken og 2) nyt vandløb ved Gammellung. Begge klager er skrevet i samarbejde med sekretariatet i København. Ingen af sagerne er afgjort endnu.

Overordnet har der været meget fokus på Odense Fjord og Odense Havn det sidste år. Nanna og Vagn er gået ind i Odense Fjord Samarbejdet – både i Fjordgruppen og i Oplandsgruppen - og vi har deltaget i en del møder – også med Odense Havn. DN har dannet en gruppe bestående af de 3 DN- afdelinger, der grænser op til Odense Fjord, og der har vi arbejdet på en fælles holdning til Havnens udvidelsesønsker/behov. Det er ikke nogen nem opgave, men det er lykkedes at udforme et fælles oplæg, som vi kan gå videre med. Oplægget er endnu ikke offentliggjort.

DN Kerteminde samarbejder med Kerteminde Kommune i Bæredygtighedsrådet og i Grønt råd. Bæredygtighedsrådet har nu nedsat en undergruppe, der skal fokusere på tilstanden i Kerteminde Fjord. Her er Kenneth formand. Desuden har vi været inviteret til et møde i Klima- og Bæredygtighedsudvalget, hvor vi kunne fortælle om vores ønsker om mere natur i kommunen.

Endelig har vi været til møde med Naturteamet vedr. naturpleje på Bogø og Mejlø. Det bekymrer os meget, at øerne ikke har været afgræsset i mange år og er ved at gro til i krat – med tab af biodiversitet til følge. Kerteminde Kommune har opsynspligten på øerne, som ligger i et Natura 2000 område, og man er klar over problematikken. Kommunens forslag var at anlægge to ebbeveje ud til øerne med henblik på at fragte køer frem og tilbage til afgræsning. Dette synes vi – og en lang række biologer og andre ”kloge hoveder” – er en meget dårlig løsning. Dels vil dette påvirke havbunden, dels vil vandtilførslen til Lillestranden blive ændret. På mødet med Naturteamet enedes vi om at forsøge at løse problemet på anden vis, f.eks. ved at indkøbe en amfibiebåd, der kan fragte køerne. Begge løsninger er med i kommunens EU Life ansøgning. 

”En DN- afdeling arbejder for at natur og miljø har de bedste vilkår i kommunen. Vi er både vagthunde over for ting, der er til ugunst for natur og miljø, men skal også være den glade førerhund, der formidler natur gennem aktiviteter, der motiverer til aktiv handling for naturen”. Fra DN´s pjece: ”Livet i en afdelingsbestyrelse”. Vi erkender, at vi stadig bruger de fleste af vores ressourcer på at være vagthund. Både fordi vi finder det nødvendigt i Kerteminde Kommune, og fordi det interesserer os. Det kniber nok mere med at være den glade førerhund, men vi lover, at vi vil bestræbe os på at bruge flere ressourcer på at være glad førerhund i det kommende år!

I 2009 udgav DN Kerteminde en smuk folder: Fremtidens natur i Kerteminde Kommune. Folderen beskrev de smukke landskaber i kommunen med hav, strandenge, overdrev, moser, skove og vandløb og de mange dyr og planter, der levede der - og kom med en masse forslag til, hvordan naturen kunne forbedres, inddelt efter naturtyper.   

Denne folder blev desværre ikke særlig udbredt – og fik ikke megen opmærksomhed. Nu vil vi opdatere folderen med hjælp fra Kurt Due fra DN Odense, der var primus motor på folderen i sin tid. Vi ønsker at finde de naturområder, der trænger til mest opmærksomhed i kommunen – og derefter håber vi på at kunne bruge den opdaterede folder som indgangsport til et bedre samarbejde med Kerteminde Kommune. En god vagthund kan også være åben og samarbejdsvillig – og en god førerhund!

Lige om lidt har vi årsmøde. Her håber vi, at der vil være flere, der gerne vil deltage i vores fælles arbejde for mere og bedre natur i Kerteminde. Enten som bestyrelsesmedlem eller som hjælper på anden vis: hjælpe til med at arrangere ture, deltage i vores sagsarbejde eller hjælpe til med vores IT-arbejde (Facebook, hjemmeside, nyhedsbreve). Vi lover at tage godt imod jer!

 

Mange hilsner

Bestyrelsen i DN Kerteminde